กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

แบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 บันทึกขอตำแหน่ง (ไฟล์ Word )

 แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ.03 (ไฟล์ Word )

 แบบฟอร์มขอตรวจสอบวารสาร (ไฟล์ Word ไฟล์ PDF )

 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ไฟล์ Word ไฟล์ PDF )

 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม (ไฟล์ Word ไฟล์ PDF )

 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ไฟล์ PDF )