กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ประกันสังคม

แบบฟอร์มประกันสังคม

  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 (กรณีบรรจุเข้าทำงานใหม่)   
  • แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 (กรณียื่นขอเปลี่ยนสถานพยาบาล

วิธีการตรวจสอบสิทธิ 

 

โดย admin