กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 


 

 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ (ฉบับปรับปรุง 2563)


 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

 ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

 ประกาศฯ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554 

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การตัดโอนตำแหน่ง หรือการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง และการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

 ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างและการเลื่อนค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

โดย admin