กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน

โดย งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง