กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

การศึกษาต่อ

 กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554 
 การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 


 

 ประกาศฯ เรื่อง สาขาวิชาขาดแคลนระดับปริญญาเอกที่จะได้การพิจารณาอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2555 :: 7 มิถุนายน 2555 
 คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :: 24 สิงหาคม 2554 
 คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :: 24 สิงหาคม 2554 
 สาขาวิชาขาดแคลนระดับปริญญาเอกที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2554 :: 27 มิถุนายน 2554 
 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาการ สำหรับเสนอผลการวิชาการ 
 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์พิเศษตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลภายนอก 
 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสอน 
 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
 หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินในการร่วมฟังการบรรยายและการฝึกอบรม 

 

 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 5 สิงหาคม 2556  
 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 5 สิงหาคม 2556  
 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 20 พฤษภาคม 2556 
 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 3 ตุลาคม 2555 
 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 3 ตุลาคม 2555 
 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 3 ตุลาคม 2555 
 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 1 กรกฎาคม 2555 
 ประกาศฯ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ ประเภทบุคคลภายนอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 1 กรกฎาคม 2555 

 

 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ :: 5 กรกฎาคม 2555 
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การเพิ่มรายชื่อสถานพยาบาลตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. กำหนด :: 3 พฤษภาคม 2555 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ :: 26 กันยายน 2549 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2538 
 พระราชกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

 

โดย admin