กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ITA

องค์กรคุณธรรม

ปี พ.ศ. 2567
.....การอบรมและรับฟังการเสวนา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
.....- ลิ้งค์รับชมการอบรมย้อนหลัง
.....- สไลด์ เรื่อง ธรรมาภืบาลสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย (มุมมองและข้อคิดเห็น) โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ. 2566
.....- แบบการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันที่ 30 เมษายน 2567