กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

 

 

 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ปี งบประมาณ 2563
 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ปี งบประมาณ 2564
 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ปี งบประมาณ 2565
 รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ปี งบประมาณ 2566

 

 

 

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2566
โดย งานบริหารทั่วไป