กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ความเป็นมา

.............กองบริหารงานบุคคล อยู่ภายในการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้เปลียนสถานะมาจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 ประกาศใช้ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และแบ่งส่วนราชการตามกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2548 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548

.............ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยยุบกองพัฒนาบุคลากรรวมกันกับกองบริหารงานบุคคล ภายใต้ชื่อ กองบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 003/2552 เรื่อง การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2552 และปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3/2557 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจัดการบริหารหน่วยงานเป็น 6 งาน คือ

.............1. งานบริหารทั่วไป

.............2. งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

.............3. งานพัฒนาบุคลากร

.............4. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

.............5. งานสวัสดการและสิทธิประโยชน์

.............6. งานวินัยและนิติการ

 

............."สรรหา พัฒนา ธำรงรักษาบุคลากรด้วยหลักธรรมการภิบาล สู่มาตรฐานสากล"

 

.............กองบริหารงานบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คลอบคลุมทุกภารกิจ สอดคล้องกับกลไกลการประกันคุณภาพ

 

.............1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

.............2. เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

.............3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คลอบคลุมทุกภาระกิจ

.............4. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการประกันคุณภาพกองบริหารงานบุคคล

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
โดย admin