กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

โครงสร้างบุคลากร


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 1557
     
 

นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย
รักษาราชการแทนหัวหน้างานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9521, 1557

นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1557
   
 

นางเปรมยุดา วรฉัตร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
ตำแหน่งบุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9470

นายสโรชา ศรีอภัย
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9522

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง
บุคลากร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9470
 
 

นางสาวนันทรัตน์ มาลัยพิพัฒน์
รักษาราชการแทนหัวหน้างานวินัยและนิติการ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางสาวนัจพร ขามโนนวัด
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411

นางสาวพุทธิดา ลิ้มมณีกิจ
นิติกร ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9411
 

นางจินตนา เอี่ยมสอาด
รักษาราชการแทนหัวหน้างานทะเบียนประวัติและสิทธิประโยชน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นายมานัต รัตนเนนย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 9523, 1557

นางสาวธัญชนก วรจิตติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 1557
.

นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 1557
.
 

นางมิลินธร พิลึก
รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ 1557

นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 1557
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
โดย งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง