กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

คู่มือขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ

 คู่มือการจัดทำตำรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 คู่มือการเขียนเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม 
 
คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านนวัตกรรม 

 คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

 คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

 คู่มือสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา 

 คู่มือสำหรับผู้ประเมินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานด้านศาสนา 

 คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ สำหรับผู้ขอและผู้ประเมิน