กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

แบบประเมินคุณภาพตำรา/หนังสือ ก่อนการเผยแพร่

 แบบประเมินตำราก่อนเผยแพร่ ตำรา-หนังสือ (ไฟล์ Word )

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (ไฟล์ Word )

 หนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ไฟล์ Word )

 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองตำรา-หนังสือ (ไฟล์ Word )

 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพตำรา (ไฟล์ PDF )