กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือสำนักงานปลัด อว. เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

 หนังสือสำนักงานปลัด อว. เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 

 ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 บัญชีรายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สกว. 

  ตอบข้อหารือตำแหน่งวิชาการ

รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือ

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับเรื่องการขอตำหนดตำแหน่งวิชาการ

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการยื่นผลงานทางวิชาการ

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 3

ตอบข้อหารือเรื่องทุนจากแหล่งทุนภายนอกที่มอบผ่านมหาวิทยาลัย

ตอบข้อหารือเรื่องการเผยแพร่ในวารสาร และการนำผลงานทางวิชาการที่มีผู้ประพันธ์บรรณกิจสองคนหรือมากกว่ามาใช้ในการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และผลงานทางวิชาการที่นำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถาม-ตอบ

 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566

 

 ประกาศฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ (peer reviewer) เพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่ 

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลในการจัดทำผลงานทางวิชาการ