กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

แบบฟอร์มการขอประเมินผลการสอนก่อน

 บันทึกข้อความ ขอรับการประเมินผลการสอน (ไฟล์ Word )

 แบบประวัติผู้ขอ สำหรับการยื่นขอประเมินผลการสอน (ไฟล์ Word )

 แผนการสอน (ไฟล์ Word )

 ขั้นตอนการประเมินผลการสอน (ไฟล์ PDF )