กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............พ.ศ. 2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2564

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2564

.............พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562

.............พ.ศ. 2560

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560

.............พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2556

.............พ.ศ. 2558

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบนอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

........- ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

.............พ.ศ. 2556

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

.............พ.ศ. 2555

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2555

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลื่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2555

.............พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2554

.............พ.ศ. 2553

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย กองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

.............พ.ศ. 2552

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2552 (แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ )

.............พ.ศ. 2550

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2550

.............พ.ศ. 2549

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2549

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่