กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............พ.ศ. 2563

ระเบียบฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

.............พ.ศ. 2560

ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2560

.............พ.ศ. 2559

ระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาคณะ พ.ศ. 2559

.............พ.ศ. 2557

ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2557

........- ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2557

.............พ.ศ. 2556

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

ระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนวิชาชีพในตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2556

.............พ.ศ. 2554

ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

.............พ.ศ. 2552

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่อตอบแทนแบบเหมาจ่าย พ.ศ. 2552 (บัญชีแนบท้ายประกาศ )

.............พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2551

ระเบียบฯ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2551

.............พ.ศ. 2548

ระเบียบฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2548

ระเบียบฯ ว่าด้วย การตรวจสุขภาพประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2548

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่