กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............พ.ศ. 2566

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทำสัญญาจ้าง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

.............พ.ศ. 2565

ประกาศฯ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างและการเลื่อนค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้างและการเลื่อนค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายการแสดงเจตนารมณ์การไม่รับและงดการให้ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

.............พ.ศ. 2564

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของพนักงานสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษาและเงินการศึกษาเพื่อปวงชน) ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุน)

ประกาศฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง ระยะเวลาของการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

.............พ.ศ. 2563

ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ การรับรองทางราชการของมหาวิทยาลัยและเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ได้รับเงินเดือนจากงบเงินค่าบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) เป็นงบประมาณแผ่นดิน

.............พ.ศ. 2562

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยระบบสแกนลายนิ้วมือ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ (peer reviewer) เพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

.............พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจ้าง และการเลื่อนค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของบุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

........- (ยกเลิก) ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2558

.............พ.ศ. 2559

ประกาศฯ เรื่อง บัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ. 2559

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

........- ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับวุฒิการศึกษาและปรับอัตราค่าจ้าง เพิ่มวุฒิการศึกษา ตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การตัดโอนตำแหน่ง หรือการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง และการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559

........- ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

.............พ.ศ. 2558

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ

ประกาศฯ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้นสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ 2)

........- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวังสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน และข้อควรพิจารณาอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (เพิ่มเติม)

.............พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไขการจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง การประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะทางการบริหารและระดับที่คาดหวัง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภททั่วไป พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินระหว่างทดลองปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2557

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2557

.............พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. 2556

ประกาศฯ เรื่อง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ

.............พ.ศ. 2555

ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการและการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2555

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวตามนโยบายของรัฐบาล

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดคุณวุฒิสาขาวิชาชีพขาดแคลน เพื่อการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง สาขาวิชาขาดแคลนระดับปริญญาเอกที่จะได้การพิจารณาอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

.............พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนดีเด่น

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะทางการบริหารและระดับที่คาดหวัง สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ อัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขการรับทุน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

ประกาศฯ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

.............พ.ศ. 2553

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติของการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สายสอน พ.ศ. 2553

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการของการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สายสนับสนุน พ.ศ. 2553

.............พ.ศ. 2550

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาการสำหรับเสนอผลงานวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง อาจารย์พิเศษตามสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลภายนอก จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง ปรับตำแหน่งระดับลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษา ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และอัตราการจ่ายเงินทุนการศึกษา ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอน จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ

.............พ.ศ. 2548

ประกาศฯ เรื่อง การสนับสนุนการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินในการร่วมฟังการบรรยายและการฝึกอบรม จากกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่