กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

หนังสือจากหน่วยงานอื่น

หนังสือสำนักงานปลัด อว. ที่ อว 0209.5/ว1 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0411.7/ว14 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว370 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว718 เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท และระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่