กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

 

<< อ่านประกาศผลการคัดเลือก >>   

<< อ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >>   

<< อ่านประกาศรับสมัคร >>  

<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>

เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
โดย งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง