กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทตำรา/หนังสือและงานวิจัย โดย ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ-NRRU

หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทตำรา/หนังสือและงานวิจัย โดย ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ-NRRU

หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทตำรา/หนังสือและงานวิจัย โดย ศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ-NRRU (youtube.com)

เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
โดย งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง