กองบริหารงานบุคคล
HR NRRU

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันหยุดสงกานต์


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ